--

--

Chuan Hiang Teng

Philosophy is love of wisdom and wisdom of love, and I’m a lover of wisdom. https://www.linkedin.com/in/tengchuanhiang/